Follow by Email

Thursday, 7 June 2012

Stella Maris...A Mhaighdeann as gile Oh purest of creatures
A Mhoire mhìn mhàthair Sweet Mother, sweet Maid
Nad chomsa na aonar The one spotless womb
Bha 'n Slànair a' tamh Wherein Jesus was laid
Tha 'n oidhche, a Mhoire Dark night, mother
Air tuiteam mun cuairt Hath come down on us
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul àlainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul àlainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
Tha 'n oidhche le neulaibh Deep night hath come down
A' còmhdach an t-saoghail On this rough-spoken world
Tha bratach an dorchadais And the banners of darkness
Sgaoilt' anns a' ghaoith Are boldly unfurled
Tha 'n Eaglais ga buaireadh And the tempest-tossed Church
'S tha sùil coimhead suas All her eyes are on thee
Nach nochd thu do shoillse They look to thy shining
Reul àlainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse They look to thy shining
Reul àlainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
Bu lèir do Mhac Dè d'anam He gazed on thy soul
Geal 's e gun bheud It was spotless and fair
'S nach tàinig am peacadh For the empire of sin
Na chòir ghabhail seilbh It had never been there
Cha d' bhuin e bho thùs None had e'er owned thee
Ach don Tighearna 's uaisl' Dear Mother, but He
Is choisrig e d' shoillse And He blessed thy clear shining
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Is choisrig e d' shoillse And He blessed thy clear shining
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
An talamh cha tug Earth gave Him one lodging
Ach aon fhasgadh do Dhia 'Twas deep in thy breast
Am fasgadh sin crìdh' And God found a home
Na h-Òigh' beannaichte, fial Where the sinner finds rest
Bha fàrdach Mhic Dhè His home and His hiding place
Agus fasgadh nan truagh Both were in thee
An soillse do chrìdh'sa He was won by thy shining
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul àlainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul àlainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
(2x) (2x)
Sweet Star of the Sea

No comments:

Post a Comment